Tài liệu khảo sát của Ban Văn hoá - Xã hội về kết quả triển khai thực hiện một số nội dung trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1. Kế hoạch khảo sát - Tải văn bản

 

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Nghị quyết 09/2020/NQ-HDND của HĐND tỉnh  Tải văn bản  
2 - Thông tư 55/2011/TT-BGDDT về Ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh Tải văn bản  
3 - Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp Tải văn bản  
4 - Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Tải văn bản  
5 Quyết định 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông Tải văn bản  
6 - THÔNG TƯ 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
 
Tải văn bản  
7 Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới Tải văn bản  

BÁO CÁO CÁC PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN, THÀNH PHỐ

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo Phòng giáo dục huyện Phú Tân Tải văn bản  
2 - Báo cáo Phòng giáo dục huyện Trần Văn Thời Tải văn bản  
3 - Báo cáo Phòng giáo dục huyện U Minh Tải văn bản  
4 - Báo cáo Phòng giáo dục huyện Cái Nước Tải văn bản  
5 - Báo cáo Phòng giáo dục huyện Đầm Dơi Tải văn bản  
6 - Báo cáo Phòng giáo dục huyện Ngọc Hiển Tải văn bản  
7 - Báo cáo Phòng giáo dục Thành phố Cà Mau Tải văn bản  

BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo Trường TH Phan Ngọc Hiển - Đầm Dơi Tải văn bản  
2 - Báo cáo Trường TH Tân Tiến - Đầm Dơi Tải văn bản  
3 - Báo cáo Trường Mẫu giáo Sen Hồng - Đầm Dơi Tải văn bản  
4 - Báo cáo Trường THCS Nguyễn Du - Cà Mau Tải văn bản  
5 - Báo cáo Trường TH Nguyễn Đình Chiểu - Cà Mau Tải văn bản  
6 - Báo cáo Trường Mầm non Ánh Dương - Cà Mau Tải văn bản  
7 - Báo cáo Trường Mầm non Khánh Lộc - Trần Văn Thời Tải văn bản  
8 - Báo cáo Trường TH 1 Trần Hợi - Trần Văn Thời Tải văn bản  
9 - Báo cáo Trường MN Khánh Bình Đông - Trần Văn Thời Tải văn bản