- Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Bảy (Chuyên đề) - Tải văn bản

- Giấy mời tham dự Kỳ họp thứ Bảy - Tải văn bản

- Chương trình Kỳ họp - Tải văn bản

 

 

TÀI LIỆU THẨM TRA