Ảnh: Internet

Theo kết quả biểu quyết của HĐND tỉnh, tại kỳ họp có 100% đại biểu tham dự đã nhất trí thông qua các nội dung của dự thảo nghị quyết theo Tờ trình của UBND tỉnh. Nội dung cụ thể như sau:
- Về số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 4, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP, đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 1, xã ven biển và xã đảo được bố trí 02 Phó Chỉ huy trưởng; đơn vị hành chính cấp xã còn lại bố trí 01 Phó Chỉ huy trưởng. Thống nhất bỏ chức danh thực hiện nhiệm vụ “hỗ trợ an ninh, quốc phòng” tại điểm b, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND do nhiệm vụ “hỗ trợ quốc phòng” không được quy định trong Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
- Về mức phụ cấp hàng tháng đối với ấp, khóm đội trưởng: Ấp, khóm đội trưởng là lực lượng Chỉ huy quân sự ở cơ sở; chịu sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Ban chỉ huy quân sự cấp xã; phối hợp với Trưởng ấp, khóm, Công an viên và tổ chức, đoàn thể nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở ấp, khóm (Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật Dân quân tự vệ, không phải là người hoạt động không chuyên trách của ấp, khóm). Mức phụ cấp bằng 1.192.000 đồng/người/ tháng, đảm bảo theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 
- Về chế độ, chính sách đối với Dân quân: Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP, nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách cụ thể đối với dân quân được quy định như sau:
+ Định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động: Dân quân khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng trợ cấp ngày công lao động như sau: Đối với dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế được hưởng mức trợ cấp bằng 178.800 đồng/người/ngày; Đối với dân quân thường trực (trừ Hải đội dân quân thường trực) được hưởng mức trợ cấp bằng 208.600 đồng/người/ngày.
+ Định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động tăng thêm: Trường hợp dân quân được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, được hưởng mức trợ cấp tăng thêm bằng 74.500 đồng/người/ngày.
Về nguồn kinh phí thực hiện: được ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; được bố trí theo dự toán hằng năm.

 

NSC