Sau khai mạc kỳ họp, Quốc hội nghe Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng; Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Kỳ họp thứ nhất dành nhiều thời gian xem xét, cho ý kiến và quyết định về công tác tổ chức, nhân sự như: Quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội; bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước; Bầu Chủ tịch nước; bầu Thủ tướng Chính phủ; bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;  Quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; Phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số nội dung khác: Xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; Các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Xem xét, quyết định: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 -2025; kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Xem xét thông qua Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.  
Ngoài chương trình làm việc tại hội trường, đại biểu tự nghiên cứu một số nội dung: Kết quả xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Tài chính nhà nước năm 2019 và Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến bế mạc vào ngày 05/8/2021. /.

Thanh Sự