1. Thông báo thảo luận Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ Hai - Tải văn bản

BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 - Báo cáo 199 tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 (Sau thẩm tra) Tải văn bản  
2

- Báo cáo 195 tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 (Sau thẩm tra)

Tải văn bản  
3

- Báo cáo 201 kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (Sau-thẩm-tra)

Tải văn bản  
4

- Báo cáo 200 công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Sau thẩm tra)

Tải văn bản  
5

- Báo cáo 197 công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Sau-thẩm-tra)

Tải văn bản  
6

- Báo cáo 198 công tác của UBND tỉnh Cà Mau 6 tháng đầu năm năm 2021 (Sau-thẩm-tra)

Tải văn bản  
7

- Báo cáo 194 tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (Sau thẩm tra)

Tải văn bản  
8

- Báo cáo 202 kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Sau thẩm tra)

Tải văn bản  
9 - Báo cáo kết quả quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án nhóm B, nhóm C ( Báo cáo 176 UBND tình hình thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo uỷ quyền của HĐND) Tải văn bản  

BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP VÀ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Báo cáo 157 kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (Sau thẩm tra)

Tải văn bản  
2

- Báo cáo 56 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021(Sau thẩm tra)

Tải văn bản  
3

- Báo cáo 340 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (Sau thẩm tra)

Tải văn bản  

 

CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Tờ trình 96 Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 tỉnh Cà Mau

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục 1-5

- Phụ lục 6-7

- Phụ lục 8-10

- Phụ lục 11-13

 

- Báo cáo thẩm tra

 

Tải văn bản

-------------

Tải văn bản

Phụ lục 1-5

Phục lục 6-7

Phụ lục 8-10

Phục lục 11-13

Tải văn bản

 
2

- Tờ trình 95 về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (Sau thẩm tra)

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

----------

 

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Tải văn bản

 
3

- Tờ trình 94 về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 chuyển sang năm 2021 (vốn xổ số kiến thiết) Sau thẩm tra

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục kèm theo

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

-------------

 

Tải văn bản

Phụ lục

Tải văn bản

 
4

- Tờ trình 100 về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Đông - Tây tỉnh Cà Mau (đoạn từ Km18+000 đến cửa biển Gành Hào) và cầu qua sông Cái Nai (khu kinh tế Năm Căn) Sau thẩm tra

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục kèm theo

- Công văn 1782

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

 

 

-------------

 

Tải văn bản

Phụ lục

CV 1782

Tải văn bản

 
5

- Tờ trình 91 về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Kè cấp bách tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (Sau thẩm tra)

- Dự thảo Nghị quyết

- Tài liệu kèm theo

- Công văn 1783 Sở KH-ĐT

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

-------------

 

Tải văn bản

Tải văn bản

CV 1783

Tải văn bản

 
6

- Tờ trình 98 về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (Sau thẩm tra)

- Dự thảo Nghị quyết

- Tài liệu kèm theo 1

- Tài liệu kèm theo 2

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

----------

Tải văn bản

Tài liệu 1

Tài liệu 2

Tải văn bản

 
7

- Tờ trình 71 về việc ban hành nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án cấn thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 (Sau thẩm tra)

- Dự thảo Nghị quyết và tài liệu

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

-------------

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
8

- Tờ trình 92 về việc ban hành nghị quyết quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Sau thẩm tra)

- Dự thảo Nghị quyết và tài liệu

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

---------

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
9

- Tờ trình 99 về việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tài cá trên đại bàn tỉnh Cà Mau

- Dự thảo Nghị quyết và tài liệu

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

-------------

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
10

- Tờ trình 101 Về việc dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Cà Mau (hoàn thiện sau thẩm tra)

- Dự thảo Nghị quyết 

- Tài liệu kèm theo

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

-------------

 

Tải văn bản

Tải văn bản

Tải văn bản

 
11

- Tờ trình 93 Về việc ban hành Nghị quyết Quy định các đối tượng khó khăn được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (hoàn thiên sau thẩm tra)

- Dự thảo Nghị quyết và tài liệu

- Báo cáo thẩm tra

Tải văn bản

-------------

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 
12

- Tờ trình 22 về việc ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Cà Mau năm 2022

Tải văn bản  
13

- Tờ trình 23 về việc thành lập Đoàn giám sát về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải văn bản  

BÁO CÁO THẨM TRA BAN PHÁP CHẾ

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 DT Báo cáo thẩm tra Ban Pháp chế Tải văn bản  
2 DT Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Tải văn bản