1. Thư mời dự Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Hai của Ban Văn hoá - Xã hội - Tải văn bản

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Tờ trình 72 của UBND về việc dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cáo tỉnh Cà Mau

- Dự thảo Nghị quyết

Tải văn bản

 

----------

Tải văn bản

 
2

- Tờ trình 84 Dự thảo nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên đại bàn tỉnh Cà Mau

- Dự thảo Nghị quyết

- Tờ trình Sở LĐ-TB và XH, bảng khái toán 

- Thuyết minh và đánh giá tác động

- Các báo cáo khác

Tải văn bản

 

----------

Tải văn bản

Tải văn bản

 

Tải văn bản

Tải văn bản

 

VĂN BẢN NGUỒN

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Nghị định 20/2021-NĐ-CP về việc Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Tải văn bản  
2

- Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH, Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Tải văn bản  
3

- Thông tư 86/2020/TT-BTC về việc quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao

Tải văn bản