1. Thư mời tham dự Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Hai của Ban Kinh tế - Ngân sách - Tải văn bản

BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Báo cáo 180 về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021 trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

Tải văn bản  
2

- Báo cáo 181 UBND tỉnh về công tác UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021

Tải văn bản  
3

- Báo cáo 179 UBND về báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tải văn bản  

 

TỜ TRÌNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1

- Tờ trình 77 Về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây tỉnh Cà Mau (đoạn từ Km18+000 đến cửa biển Gành Hào) và cầu qua sông Cái Nai (Khu Kinh tế Năm Căn)

- Dự thảo Nghị quyết

- Tài liệu kèm theo

 

Tải văn bản

 

 

-------------

Tải văn bản

Tải văn bản

Cập nhật lại file dự thảo nghị quyết
2

- Tờ trình 76 về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Kè cấp bách tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

- Dự thảo Nghị quyết

- Tài liệu kèm theo

 

Tải văn bản

-------------

Tải văn bản

Tải văn bản

 
3

- Tờ trình 58 về việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tài cá trên đại bàn tỉnh Cà Mau

- Dự thảo Nghị quyết

- Tài liệu kèm theo

 

Tải văn bản

-------------

Tải văn bản

Tải văn bản

 
4

- Tờ trình 45 về việc ban hành nghị quyết quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Dự thảo Nghị quyết

- Tài liệu kèm theo

- Công văn thẩm định và các đóng góp ý kiến các sở, ngành

Tải văn bản

-------------

 

Tải văn bản

Tải văn bản

Tải văn bản

 
5

- Tờ trình 86 Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công 2021

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

Tải văn bản

-------------

Tải văn bản

Tải văn bản

Tải văn bản

 
6

- Tờ trình 85 Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 tỉnh Cà Mau

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục 1-5

- Phụ lục 6-7

- Phụ lục 8-10

- Phụ lục 11-13

Tải văn bản

-------------

Tải văn bản

Tải văn bản

Tải văn bản

Tải văn bản

Tải văn bản

 
7

- Tờ trình 88 về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án

- Dự thảo Nghị quyết

Tải văn bản

-------------

Tải văn bản

 
8

- Tờ trình 87 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2020 chuyển sang năm 2021

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục kèm theo

Tải văn bản

-------------

Tải văn bản

Tải văn bản

 
9

- Tờ trình 71 về việc ban hành nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án cấn thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021

- Dự thảo Nghị quyết

- Dự án Trường Hiệp Bình

- Dự án cầu Đông Hưng

- Dự án nhà ở Thương mại An Sinh V

- Dự án KĐT Cửu Long, Sông Đốc

- Dự án đưỡng dẫn vào cầu qua sông Ông Đốc

- Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi

- Dự án KDC xen ghép thị trấn Sông Đốc

Tải văn bản

-------------

Tải văn bản

Tải văn bản

Tải văn bản

Tải văn bản

Tải văn bản

Tải văn bản

 

Tải văn bản

 

Tải văn bản