1. Thư mời tham dự Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá X - Tải văn bản (Cập nhật lại thư mời)

2. Thông báo thảo luận Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ Hai - Tải văn bản

 
TÀI LIỆU THẨM TRA

 

TÀI LIỆU THẢO LUẬN TỔ

TÀI LIỆU THẢO KỲ HỌP THỨ HAI