Tài liệu giám sát ban KT-NS, thực hiện nghị quyết HĐND về ngân sách thời kỳ ổn định 2017-2020

1. Quyết định thành lập đoàn giám sát - Tải văn bản

2. Thông báo Thời gian và địa điểm giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Cà Mau về ngân sách thời kỳ ổn định 2017-2020 - Tải văn bản

BÁO CÁO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
I. HUYỆN TRẦN VĂN THỜI
1 Báo cáo huyện Trần Văn Thời Tải văn bản  
2 Báo cáo Thị trấn Sông Đốc Tải văn bản  
3 Báo cáo xã Khánh Bình Đông Tải văn bản  
II. HUYỆN ĐẦM DƠI
1 Báo cáo huyện Đầm Dơi Tải văn bản  
2 Báo cáo xã Ngọc Chánh Tải văn bản  
3 Báo cáo xã Tân Duyệt Tải văn bản  
III. HUYỆN PHÚ TÂN
1 Báo cáo huyện Phú Tân Tải văn bản  
2 Báo cáo Thị trấn Cái Đôi Vàm Tải văn bản  
3 Báo cáo xã Phú Thuận Tải văn bản  
IV. HUYỆN CÁI NƯỚC
1 Báo cáo huyện Cái Nước Tải văn bản  
2 Báo cáo xã Hoà Mỹ Tải văn bản  
3 Báo cáo xã Phú Hưng Tải văn bản  
V. THÀNH PHỐ CÀ MAU
1 Báo cáo Thành phố Cà Mau Tải văn bản  
2 Báo cáo phường Tân Thành Tải văn bản  
3 Báo cáo xã Định Bình Tải văn bản  
VI. HUYỆN NGỌC HIỂN
1 Báo cáo huyện Ngọc Hiển Tải văn bản  
2 Báo cáo Thị trấn Rạch Gốc Tải văn bản  
3 Báo cáo xã Tam Giang Tây Tải văn bản  
VII. HUYỆN THỚI BÌNH
1 Báo cáo huyện Thới Bình Tải văn bản  
2 Báo cáo xã Trí Phải Tải văn bản  
3 Báo cáo xã Tân Lộc Tải văn bản  
VIII. HUYỆN U MINH
1 Báo cáo huyện U Minh Tải văn bản  
IX. HUYỆN NĂM CĂN
1 Báo cáo huyện Năm Căn Tải văn bản  

BÁO CÁO SỞ, NGÀNH

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Báo cáo Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch Tải văn bản  
2 Báo cáo Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Tải văn bản  
3 Báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Tải văn bản  
4 Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Tải văn bản  
5 Báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tải văn bản  
6 Báo cáo Sở Y tế Tải văn bản  

VĂN BẢN THAM KHẢO

STT TÊN VĂN BẢN TẢI VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Nghị quyết 02/2016/NQ-HDND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia cho các cấp ngân sách tỉnh Cà Mau thời ký ổn định 2017-2020 Tải văn bản  
2 Nghị quyết 03/2016/NQ-HDND Định mức phân bổ dự toán dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017 Tải văn bản  
3 Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh cho các huyện, thành phố giai đoàn 2016-2020 Tải văn bản