Từ những quy định trên có thể thấy đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND là cầu nối để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, giúp cơ quan kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm để có giải pháp kịp thời nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh.
   Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, trong những năm qua Thường trực HĐND tỉnh  đã có những chỉ đạo, phân công, hướng dẫn các Tổ đại biểu hoạt động; nhiều Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện khá tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng quý, năm và tổ chức thực hiện khá tốt; thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp thường kỳ, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; thực hiện tiếp công dân hằng quý tại nơi địa bàn ứng cử; tham gia khá tốt các hoạt động của kỳ họp HĐND, một số đại biểu tích cực thảo luận, chất vấn tại diễn đàn ý họp và các phiên thảo luận; một số Tổ tích cực triển khai nhiều đợt giám sát, khảo sát theo sự phân công của Thường trực HĐND và theo kế hoạch hoạt động của Tổ; điển hình một số Tổ có xây dựng chương trình, kế hoạch và hoạt động thường xuyên như: Đầm Dơi, Thới Bình. Từ đó mang lại nhiều kết quả, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND theo quy định của pháp luật. 
 


Tổ đại biểu Đầm Dơi giám sát chuyên đề công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Đầm Dơi 


   Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của các Tổ đại biểu còn một số hạn chế, từng lúc chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, với một số nội dung chủ yếu sau: Nhiều Tổ đại biểu chưa quan tâm đề ra chương trình, kế hoạch định kỳ, cũng như chưa thực hiện đánh giá, kiểm điểm hoạt động định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm để “định hướng”, phân công đại biểu trong Tổ tham gia các hoạt động của HĐND. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu và từng đại biểu đối với hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn ứng cử từng lúc chưa được thực hiện thường xuyên, sâu sát; việc thực hiện giám sát, khảo sát chuyên đề ít được thực hiện, có một số Tổ từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa thực hiện; đại biểu chưa nắm đầy đủ tình hình nơi địa bàn ứng cử… 
   Ngoài việc tiếp xúc cử tri theo định kỳ, chưa chú trọng nhiều đến tiếp xúc cử tri chuyên đề để nắm tình hình; nhiều Tổ không tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng quý nơi địa bàn ứng cử; việc theo dõi, giám sát các cơ quan thẩm quyền trong thực hiện các kiến nghị của cử tri từng lúc chưa chặt chẽ và chưa kịp thời báo cáo kết quả thực hiện đến với cử tri qua các đợt TXCT. Bên cạnh đó, việc tổng hợp ý kiến cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh sau các đợt TXCT còn chậm, chưa sát tình hình, nguyện vọng của cử tri, chưa đảm bảo chất lượng. Việc tổ chức, phân công, đôn đốc để đại biểu trong Tổ nghiên cứu tài liệu đóng góp cho kỳ họp HĐND, thảo luận, chất vấn… hầu như chưa được các Tổ đại biểu thực hiện… một số đại biểu chưa thực sự phát huy và làm tốt vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương.
Những hạn chế trên do một số nguyên nhân chủ yếu là: Vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng một số Tổ đại biểu chưa cao, chưa quan tâm đến hoạt động của Tổ đại biểu. Do một số đại biểu HĐND chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đại biểu HĐND không chuyên trách, chưa dành đủ thời gian cho hoạt động của HĐND (ít nhất 1/3 thời gian làm việc trong năm); chưa sắp xếp thời gian thực hiện TXCT định kỳ theo quy định. Việc nắm thông tin địa bàn nơi ứng cử còn khó khăn, chưa có giải pháp để khai thác tốt kênh thông tin từ địa phương để nắm bắt thông tin tình hình đầy đủ để đề xuất nội dung giám sát, hoạt động của Tổ đại biểu; một số đại biểu HĐND chưa tích cực, còn ngại va chạm… Mặt khác, đã qua Thường trực HĐND tỉnh chưa tổ chức đánh giá hoạt động của Tổ đại biểu hàng năm; chưa thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, phê bình đối với những Tổ đại biểu không  có chương trình, kế hoạch, ít tổ chức các hoạt động…
   Từ thực tiễn hoạt động của Tổ đại biểu, trên cơ sở các quy định của pháp luật, Chi bộ Hai đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND:
Thứ nhất, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ đại biểu trong tổ chức, duy trì các hoạt động của Tổ. Các Tổ cần xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, 6 tháng và duy trì sinh hoạt Tổ hàng quý để thực hiện đánh giá, kiểm điểm hoạt động và đề ra kế hoạch hoạt động tiếp theo, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh nắm, theo dõi, chỉ đạo hoạt động. Trong chương trình, kế hoạch, xác định nội dung công việc cụ thể, giám sát, khảo sát chuyên đề để báo cáo, xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến thực hiện.
Thứ hai, Thực hiện tốt việc tiếp công dân nơi địa bàn ứng cử. Tổ đại biểu cần tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng quý nơi địa bàn ứng cử để nắm tình hình và giải đáp kịp thời những phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của nhân dân trên địa bàn; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các quy định pháp luật khác có liên quan; xem xét, đề nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết các yêu cầu chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Sau tiếp công dân, Tổ đại biểu xây dựng báo cáo kiến nghị đến các cơ quan thẩm quyền và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh nắm.
    Thứ ba, Có sự phân công rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ của các thành viên. Tổ trưởng Tổ đại biểu cần phải phân công cụ thể các thành viên trong Tổ theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn ứng cử; phân công đại biểu phụ trách nắm tình hình một số địa bàn cấp xã để nắm thông tin đầy đủ, sâu sát 

PN