Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND phường 6 có tổng số 29 đại biểu. Trong nhiệm kỳ, HĐND phường đã ban hành 33 nghị quyết quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, trong đó có 5 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, 7 nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử, miễn nhiệm các chức danh của HĐND, UBND phường nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền địa phương và 21 nghị quyết liên quan đến các vấn đề khác. Tổ chức 18 cuộc giám sát trực tiếp tại các khóm, các ngành của phường. Tổ chức 10 đợt tiếp xúc với trên 600 lượt cử tri tham dự.
HĐND phường 6 xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ như phối hợp chuẩn bị tốt việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ mới, tiếp tục kiểm tra giám sát các ngành trong việc thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng luật định. 
Dịp này, phường 6 khen thưởng cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Khả Ái