Ông Lê Dũng, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu khai mạc buổi họp mặt

Buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống 90 thành lập của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; trong đó, việc giữ vững tinh thần đoàn kết toàn dân tộc được xem là kết quả đáng tự hào nhất của Mặt trận. Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mặt trận luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, thống nhất ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh to lớn, làm nên những thắng lợi lịch sử có ý nghĩa thời đại trong 02 cuộc kháng chiến, cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận lại tiếp tục phát huy vai trò của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, đẩy mạnh, phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt việc giám sát và phản biển xã hội, góp phần xây đựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
Đối với tỉnh Cà Mau, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò, vị trí, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. Qua các phong trào, các cuộc vận động đã khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của Nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo, giải quyết an sinh xã hội, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có sức lan tỏa lớn. Công tác vận động, hỗ trợ, cứu trợ thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cấp MTTQ, các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh và các cá nhân tiêu biểu đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh thời gian qua. Thời gian tới, đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục kế thừa và phát huy giá trị truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, nhất là tinh thần đoàn kết, nhằm tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Khả Thanh