Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 50% mức đóng BHYT

Theo đó, người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (trong đó, ngân sách địa phương hỗ trợ 30%).
Học sinh, sinh viên của các trường trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế (trong đó, ngân sách địa phương hỗ trợ 20%).
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

Khả Thanh