Ảnh: Ban Pháp chế giám sát công tác THADS trên địa bàn tỉnh 


   Tình hình thụ lý về việc và giá trị đều tăng khá cao qua từng năm (năm 2019: số thụ lý 24.204 việc, tăng 11,02% so cùng kỳ; về tiền thụ lý trên 4,7 tỷ đồng, tăng 124,38% so cùng kỳ; năm 2020: số thụ lý 26.114 việc, tăng 7,89%; số về tiền thụ lý trên 4,895,5 tỷ đồng, tăng 3,47% so cùng kỳ). Các cơ quan THADS trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong phân loại, xác minh và giải quyết, tuy nhiên do do áp lực về số việc và giá trị thụ lý nên tỷ lệ giải quyết đạt còn thấp, trong năm 2020 đạt 75,93% số vụ việc, so với chỉ tiêu kế hoạch là trên 80%). Số việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau tăng cao so với cùng kỳ (12.371 việc, tăng 5,58%; về tiền 4.124 tỷ đồng, giảm 286,5 tỷ đồng). 
   Qua giám sát cho thấy, số vụ việc chưa có điều kiện thi hành ngày càng tăng lên, đến cuối năm 2019 là 6.126 việc thì đến năm 2020 có 8.105 việc. Những khó khăn, hạn chế nêu trong báo cáo như: về xử lý tài sản để đảm bảo khoản vay các tổ chức tín dụng, về bán đấu giá nhiều lần không có người mua... tồn tại đã lâu nhưng thời gian qua chưa có giải pháp để xử lý. Nguyên nhân: lực lượng cán bộ, CHV còn ít so lượng án tăng cao; chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số cơ quan THADS trong tỉnh chưa thật sự tập trung và quyết liệt; một số cơ quan THADS và CHV chưa tích cực chủ động làm tốt việc kiểm tra, xác minh, rà soát, phân loại án; chưa xác minh đầy đủ điều kiện thi hành án; chậm tổ chức thi hành án... Qua kiểm sát của VKS cho thấy vẫn còn những vi phạm của CHV, công chức THADS trong hoạt động án và chậm được khắc phục, như: chậm xác minh điều kiện thi hành án; không ra quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng; chậm gửi quyết định THA cho VKS; Chấp hành viên không ký vào biên bản xác minh điều kiện THA…; tổ chức thi hành một số vụ việc chưa đảm bảo chặt chẽ, để kéo dài dẫn đến bị khiếu nại; thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ có vụ việc chưa đảm bảo, sai sót, vi phạm chưa được khắc phục triệt để. Số vụ việc chưa có điều kiện thi hành chưa được quan tâm chỉ đạo kịp thời để rà soát, đưa ra thi hành khi có điều kiện. Những hạn chế này qua giám sát của Ban Pháp chế đã được chỉ ra nhưng việc khắc phục còn chậm.
   Để công tác thi hành án dân sự đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, lãnh đạo cơ quan THADS tỉnh cần có sự quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, kiểm tra, sớm có giải pháp chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót đã qua; tiếp tục có giải pháp quyết liệt để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động THA; chủ động tìm giải pháp để chỉ đạo rà soát, xác minh, phân loại án, kịp thời đưa ra thi hành khi có điều kiện. Kịp thời phản ánh, kiến nghị đến cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó cần nghiên cứu, đề xuất Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS hướng xử lý đối với số vụ việc chưa có điều kiện thi hành từ nhiều năm trước chuyển sang; chủ động đề xuất, kiến nghị Chính phủ và Bộ Tư pháp có cơ chế, giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xử lý, giải quyết có hiệu quả hơn đối với những vụ việc liên quan đến khoản thu cho ngân sách nhà nước và tín dụng ngân hàng. Phát huy có hiệu quả vai trò của Ban Chỉ đạo THADS, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan để giải quyết những việc còn vướng mắc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

PN