Bế giảng lớp “Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở” khóa II, 2020


Qua khóa học, các học viên đã được trang bị và bổ sung thêm hệ thống kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiến thức về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng; về xây dựng Nhà nước pháp pháp quyền XHCN; về toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức và hành động, nâng cao năng lực của cán bộ, đảng viên; giúp các học viên đối chiếu với thực tiễn để vận dụng tốt các kiến thức được bồi dưỡng, cập nhật vào thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.
Tại buổi bế giảng, đại diện các đơn vị có học viên tham gia lớp bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Kết thúc khóa học có 140  bài thu hoạch đạt theo yêu cầu quy định và 100% học viên được cấp giấy chứng nhận.
Phát biểu buổi bế giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân Chính Đảng Quách Hoàng Hổ ghi nhận, đánh giá cao sự tập trung của các học viên tham gia lớp bồi dưỡng; đồng thời, đề nghị các học viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp những kiến thức đã được bồi dưỡng, cập nhật vào quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, không ngừng nâng cao năng lực, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới./.


HT