Hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Cà Mau    

   Tại Hội nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra 04 văn bản gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021; Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2023; Báo cáo kết quả quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án nhóm B, nhóm C.


   Sau khi nghe đại diện các cơ quan soạn thảo trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, đại biểu dự hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung các văn bản trình kỳ họp. Nhìn chung, các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2023 cơ bản bám sát các chỉ tiêu được Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong giai đoạn 2020 – 2025; các số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 có sự thống nhất giữa các cơ quan liên quan và đã được điều chỉnh phù hợp với kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực V về ngân sách địa phương tỉnh Cà Mau năm 2021; việc quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư các chương trình dự án nhóm B, nhóm C đều đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định và phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Đối với dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2023, đại biểu đề nghị điều chỉnh một số câu, chữ tại điều 4 của dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định. 


   Phát biểu kết luận tại Hội nghị, bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận định: Các báo cáo của UBND tỉnh cơ bản đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng, tình hình ngân sách nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021; việc quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư các chương trình dự án nhóm B, nhóm C đảm bảo thực hiện đúng theo quy định. Các dự thảo nghị quyết được xây dựng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đúng thẩm quyền theo quy định, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Quy trình soạn thảo được đảm bảo. Nội dung cụ thể, quy định rõ ràng; có tính khả thi cao, sát với tình hình thực tế; hồ sơ, thủ tục trình đúng theo quy định. Đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết theo yêu cầu của đại biểu. Hội nghị nhất trí đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua các văn bản nêu trên tại Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Cà Mau./.


                                      HN